9 اردیبهشت 1399
تاثیر سیستمهای کنترلی در مدیریت بر گزارش ها
تاثیر سیستمهای کنترلی در مدیریت بر گزارش ها

سازمان ها از سیستم های برای کنترل رفتار مناسب تا رسیدن به  هدف استفاده میکنند. برخی از این سیستمها کارمندان را به سمت رفتاری هم تراز با سازمان و در نهایت ارزش های سازمانی هدایت میکنند. اما ممکن است این کنترل ها فراتر رود.

مدیران میبایست بینشهایی برای طراحی سیستم های کنترل مدیریت ارائه دهند، بیانیه ها نباید به دور از انتظار باشند و مدیران موظفند هدف های متناسب با سازمانها و ظرفیت آن درنظر گیرند. درواقع اگر این کنترل ها به صورت سازمان یافته و صحیح نباشند، میتواند بر بخش های مختلف پیامدهای نامناسبی داشته باشد و حتی موجب گزارش های نادرستی شود. نتایج تجربی نشان میدهد دستورالعملی مبنی بر یک ماموریت یا روند کاری، صحت بیشتری نسبت به گزارش های کنترل بودجه و مقایسه آن با فرض مدیران دارد. عملکردهای مربوط به بخش مالی احتمال بیشتری در گزارشات نادرست دارد. درواقع باید با درنظر گرفتن اهداف سازمانی مانند کاهش سوء استفاده از بودجه، با ابزارهایی به کنترل بهتر سیستمها کمک کرد.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران