2 اردیبهشت 1399
سندروم های سازمانی در بحران کرونا را کاهش دهید.
سندروم های سازمانی در بحران کرونا را کاهش دهید.

با توجه به شرایط بحرانی امروزی، بسته به اینکه یک سازمان در کدام دسته بندی قرار دارد، واکنش های متفاوتی باید درنظر بگیرید. 

تغییر هرروزه مسائل و انتخاب راهبردها توسط سازمانها ممکن است منجر به ایجاد سندروم هایی از قبیل سندروم تغییر مکرر شود. سازمان با توجه به تغییرات هرروزه، کارکرد و فعالیت های افراد را تغییر میدهد و باعث سردرگمی افراد میشود. از طرفی، کارکنان نگرانی و دغدغه خطرات این ویروس را دارند.در این شرایط سازمانها موظف اند عملکردهایی برای جلوگیری از این مسائل به کار گیرند.  

در این مسیر، رهبران باید از تغییرات جلوتر عمل کنند. درواقع در این شرایط بهترین رهبران آنهایی هستند که به سرعت تغییر را پذیرفته و برنامه های جدیدی برای توسعه درنظر میگیرند. هم چنین یک تصویر کلی برای کارمندان خود ترسیم کنید. این مسئله باعث میشود حس صداقت و اعتماد در کارمندان خود ایجاد کنید و از آن مهمتر، با علم بر شرایط حاکم، افراد از وضع موجود اطلاع دارند و واکنش های معقولتری نشان میدهند. در این شرایط هم مدیران و هم کارمندان به سندروم های احتمالی آگاه هستند و امکان این نوع پیشامدها کمتر است، در نتیجه سازمان بهتر و سازگارتر پیش میرود.

img2
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین‌ها

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران